Mujahadah Sholawat Wahidiyah

Sabtu, 16 April 2011

SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA SHOLAWAT WAHIDIYAH


SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA SHOLAWAT WAHIDIYAH

Pada kira – kira awal bulan Juli 1959 Hadrotul Mukarrom Romo KH. Abdoel Madjid Ma’roef Qs. Wa Ra. Pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo – Desa Bandar Lor Kodya Kediri, menerima suatu alamat ghaib dalam keadaan terjaga dan sadar bukan dalam mimpi, maksud dan isi alamat ghaib tersebut ialah “ SUPAYA MENGANGKAT MASYARAKAT “ yang di maksud adalah ikut serta memperbaiki / membangun mental masyarakat khusus lewat “ Jalan Batiniyah “. Mental masyarakat, terutama mental kesadaran kepada Alloh wa Rosuulihi SAW.
Sesudah menerima alamat ghaib tersebut beliau sangat prihatin dan mengetok / memusatkan kekuatan batin bermujahadah ( istilah Wahidiyah ) munajat berdepe – depe / mendekatkan diri kehadirat Alloh SWT, memohon bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Diantara doa- doa yang beliau amalkan yang paling banyak adalah doa Sholawat. Sholawat Badawi, Sholawat Nariyah, Sholawat Munjilat, Sholawat Masysyiyyah dan masih banyak lagi. Boleh dikatakan hampir seluruh doa- doa Sholawat Beliau amalkan demi memenuhi maksud adanya alamat ghaib tersebut.tak ada waktu terbuang tidak di pergunakan Membaca sholawat oleh beliau . bahkan amalan beliau sebelum datangnya alamat ghaib tersebut yang paling banyak adalah doa Sholawat kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jika beliau bepergian naik sepeda memegang stir dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya dimasukan didalam saku baju, ternyata memutar tasbih didalam saku baju tersebut. Amalan doa Sholawat Nariyah misalnya berkali – kali beliau hatamkan 4444 kali dalam tempo satu jam kurang lebih. Dengan penuh ketekunan dan prihatin yang sangat mendalan beliau tidak berhenti – hentinya bermujahadah dan melakukan riyadlo –riyadlo seperti puasa sunnah dan sebagainya demi melaksanakan alamat ghaiob tersebut, dan tidak ada dari keluarganya yang mengetahui bahwa beliau sedang melaksanakan suatu tugas yang sangat berat. Tugas yang harus dilaksanakan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelurga beliau, tetapi untuk kepentingan umat dan masyarakat, untuk kepentingan perbaikan mental dan akhlaq umat manusia yang beraneka warna laku dan pertingkahnya.
Pada kira – kira tahun 1963, menerima alamat ghaib lagi seperti kejadian pada tahun 1959, alamat ghaib yang kedua ini bersifat peringatan terhadap alamat gaib yang pertama supaya cepat – cepat ikut berusaha memperbaiki mental umat masyarakat melalui saluran batiniyahnya, maka beliaupun terus lebih meningkatkan lagi mujahadahnya – mujahadah berdepe – depe kehadirat Alloh SWT. sampai – sampai kondisi fisik jasmani beliau sering kali terganggu. Namun demikian bathiniyah beliau tidak terpengaruh oleh kondisi jasmani terus senantiasa berdepe – depe kehadirat Alloh SWT. memohon bagi perbaikan mental dan akhlaq umat masyarakat. Tidak lama sesudah menerima alamat yang kedua tahun 1963 itu beliau menerima alamat ghaib dari Alloh SWT yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga ini lebih keras sifatnya dari pada yang kedua. “ Malah kulo dipun ancam menawi mboten enggal – enggal berbuat dengan tegas “ ( malah saya di ancam kalau tidak berbuat dengan tegas ). Demikian kurang lebih keterang yang beliau jelaskan “Saking kerasipun peringatan lan ancaman, kulo ngantos gemeter sak bakdanipun meniko “. ( karena kerasnya peringatan dan ancaman, saya sampai gemetas sesudah itu ) tambah beliau, selanjutnya beliauapun menjadi lebih prihatin lagi dan terus lebih meningkatkan lagi mujahadahnya – mujahadah berdepe – depe / lebih dekat memohon. kehadirat Alloh SWT. dalam situasi batiniyah yang senantiasa mengarah kepada Alloh SWT wa Rosulihi SAW. Itu beliau mengarang suatu doa Sholawat “ kulo damen oret – oretan “ istilah beliau, maka tersusunlah Sholawat “ALLOHUMMA KAMAA ANTA AHLU … “ yang baru lahir dari kandungan batiniyah yang bergemetar dengan frekwensi tinggi kepada Alloh wa Rosulihi SAW, batiniyah yang di kerumui dengan rasa tanggung jawab dan prihatin memikirkan umat dan masyarakat itu. Di suruh mencoba untuk diamalkan oleh beberapa orang yang dekat dengan beliau pada waktu itu, jika tidak keliru ada tiga orang yang beliau sebut sebagai pengamal percobaan, yakni Bapak Abdul Jalil ( Almarhum ), termasuk tokoh tua dari desa Jamsaren kota Kediri, kemudian saudara Mukhtar, pedang dari desa Bandar Kidul Kediri dan saudara Dahlan santri dari Demak semarang ( pada waktu itu masih remaja ) Alhamdulillah ketiga – tiganya melaporkan bahwa setelah mengamalkan “ALLOHUMMA KAMAA ANTA AHLU … “ di karuniai rasa tentram dalam hati, tidak Ngoso – ongso dan lebih banyak ingat kepada Alloh SWT. selanjutnya di coba lagi beberapa santri di suruh mengamalkan dan hasilnya Alhamdulillah juga sama seperti yang di alami oleh tiga orang tersebut diatas dan kemudian Sholawat “ ALLOHUMMA KAMAA ANTA AHLU … “ ini di sebut “ SHOLAWAT MA’RIFAT “. Pembaca untuk tabarukan dengan Membaca Al-Fatihah satu kali dan Sholawat Ma’rifat satu kali. Al–Fatihah ……… 1x.
“ ALLOHUMMA KAMAA ANTA AHLU, SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK ALA SAYYIDINAA WA MAULAANAA WA SYAFII INAA WA HABIIBINAA WA QURROTI A’YUNINAA MUHAMMADIN SHOLALOHU ALAIHIWASALLAM KAMMA HUWA AHLU NAS ALUKALLOHUMMA BIHAQQIHI AN TUGHRIQONAA FIILUJJATI BAHRIL WAHDAH HATTA LAA NARO WALAA NAS MA’A WALAA NAJIDA WALAA NUHISSA WALAA NATAHARROKA WALAA NASKUNA ILLABIHAA WA TARZUQONAA TAMAA MA MAGFIROTIKA YAA ALLOOH, WA TAMAA MA NI’MATIAKA YAA ALLOH, WA TAMAA MA MA’RIFATIKA ALLOOH, WA TAMAA MA MAHABBATIKA YAA ALLOH, WA TAMAA MA RIDLWAANIKA YAA ALLOH, WA SHOLLI WA SALLIM WABAARIK ALAIHI WA ‘ALAA ALIHII WA SHOHBIH ‘ADADAMAA AHATOBIHI ILMUKAA WA AHSHOHU KITAABUK BIROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIIN WALHAMDU LILLAHI ROBBIL ‘ALAMIIN “
Beberapa waktu kemudian tersusun lagi oleh beliau Sholawat yang pertama dalam lembaran wahidiyah Yaitu
“ALLOHUMMA YAA WAAHIDU YAA AHAD, YAA WAJIDU YAA JAWAAD, SHOLI WASALLIM WA BAARIK ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMMADIW WA ALA ‘ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMADFII KULLILAMHATIW WANAFASIM BI ‘ADADI MA’LUUMAATILLAHI WA FUYUDLOTIHI WA AMDADIH “.
Sholawat ini di coba diamalkan oleh beberapa orang dan alhamdulillah hasilnya lebih positif lagi yaitu dikaruania Alloh SWT ketenangan bhatin yang lebih mantap. Berturut – turut santri pondok kedenglo banyak yang mengamalkanya. Dan sementara itu Sholawat Yaitu “ALLOHUMMA YAA WAAHIDU… “ ini mulai di ijazah secara umum. Tamu – tamu yang berziarah kepada beliau Romo Kyai diberi ijazah untuk mengamalkan Sholawat ini, di samping itu beliau menyuruh untuk menulis Sholawat ini kepada beberapa santri yang selanjutnya tulisan itu dikirim kepada para ulama / kyai yang di ketahui alamatnya dengan surat pengantar yang ditulis oleh beliau sendiri untuk agar bisa diamalkan oleh masyarakat setempat. Sebegitu jauh tidak ada jawaban dari para ulama / Kyai yang di kirimi. Dari hari ke hari makin banyak orang yang datang minta berikan ijazah amalan Sholawat tersebut. Ijazah mengamalkan yang beliau berikan adalah ijazah muthlaq, artinya disamping diamalkan sendiri supaya ditularkan/ disampaikan kepada orang lain.
Pada waktu itu Beliau Romo Kyahi memberikan pengajian kitab Hikam sebagau pengajain rutin seminggu sekali pada setiap malam jum’at yang diikuti oleh santri – santri kedunglo dan beberapa kyai di sekitar kota kediri
. Pada suatu malam jum’at didalam majlim Pengajian Kitab Al Hikam tersebut dituliskan Sholawat Ma’rifat ALLOHUMMA KAMA ANTA AHLU …..” kemudian diterangkan oleh beliau dan di ijazahkan untuk diamalkan di samping Sholawat “ ALLOHUMMA YAA WAHIDU YAA AHAD ..…”
Seorang ulama dari pagu kediri
yaitu bapak KH. Ridwan yang biasanya mengikuti Pengajian Al-Hikam di kedunglo, ketika melihat tulisan Sholawat “ALLOHUMMA KAMA ANTA AHLU …..” yang pertama kali dipapan tulis tersebut memandang dengan penuh keheranan ta’ajuub terhadap susunan bahasa Sholawat tersebut.
“ Sungguh luar biasa ampuhnya Sholawat ini “. Demikian kata-katanya sambil menggelengkan kepala.
Demikian seterusnya berjalan dari hari kehari makin lama orang yang minta ijazah SHOLAWAT WAHIDIYAH dan SHOLAWAT MA”RIFAT. Untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah banyak itu seorang pengamal Sholawat Wahidiyah dai Tulung Agung yakni Bapak KH. Muthar yang juga ahli khot tulis arab, membuat Lembaran Sholawat Wahidiyah : “ ALLOHUMMA YAA WAHIDU YAA AHAD ..…” dan ALLOHUMMA KAMA ANTA AHLU …..” dengan distensil yang sangat sederhana atas biaya sendiri dan di Bantu oleh beberapa orang pengamal Sholawat Wahidiyah dari Tulung Agung.
Pengajian kitab Al-Hikan diadakan setiap malam Jum’at itu kemudian atas usul dari pengikut pengajian yang pegawai, pengajian dirubah lagi hai Minggu pagi hingga sekarang. Yang juga didahului dengan berjama’ah sembahyang tasbih dan Mujahadah Sholawat Wahidiyah. Adapun keterangan – keterang yang diberikan oleh beliau Romo Yahi dalam mengulas Kitab Al-HIkam itu di intergrasikan dengan Kuliah Wahidiyah. Penjelasan dalam pengajian tersebut mengunakan istilah-istilah / kata-kata popular yang mudah dipahami dan mudah diterapkan dalam hati para pendengarnya.
Soal-soal yang prinsip dan paling pokok bagi kehidupan manusia meliputi meliputi bidang ahlaq, tauhud, bidang mental, adab, bidang kemasyarakatan diuraikan dengan contoh-contoh dan dengan I’tibar-I’tibar yang mudah difahami. Sehingga mudah diterapkan dalam hati sanubari para pengikut pengajian . penguraian Ajaran-ajaran Wahidiyah seperti LILLAH-BILLAH dan sebagainya disajikan dengan sistimatis, sepadan dengan situasi dan kondisi para pengikut pengajian .contoh contoh diambil kan dari pengalaman –pengalaman hidup sehari -hari didalam masyarakat
Di saat beliau menerangkn soal soal hakekat wujud ,ketika sampai pengertian dan pengetrapan “BIHAQIQODTIL MUHAMMADIYYAH “.selanjutnya dikemudian hari disempurnakan dengan penerapan LIRROSUL –BIRROSUL, tersusun pulalah Sholawat yang ketiga yaitu : YAA SYAFI’AL KHOLQIS . SHOLATU WASSALAM……” Yang dalam pengamalannya dirangkaikan menjadi satu rangkaiaan amalan yang didahului dengan bacaan Al Fatihah bagi Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan bagi beliau Ghoutsi Hadzaz Zaman dan seterusnya,untuk tabarrukan mari kita membaca : AL FATIHAH ………1X

YAA SYAFI’AL KHOLQIS SHOLATU WASSALAM & ‘ALAIKAN NUUROL KHOLQI HAADIAL ANAAM.
WA ASHLAHU WA RUUHAHU ADRIKNII & FAQOD DZOLAMTU ABADAU WA ROBBINI
WA LAISA LII YAA SAYYIDII SIWAAKA
& FA-IN TARUDDA KUNTU SYAHKSHON HAALIKA

Rangkaian ketiga Sholawat termasuk Al-Fatihahnya, disebut atau diberi nama “SHOLAWAT WAHIDIYYAH “.Kata Wahidiyyah diambil dan ditabarrrukkan (mengambil barokah ) dari salah satu Asma’ul A’dzom yang didapat didalam Sholawat yang pertama yaitu “WAAHIDU“ yang berarti “SATU”. Satu, tidak terpisa-pisah lagi.Mutlaq satu,aslant wa abadan.Satu tidak seperti satunya makluq. Diantara khowasnya “WAAHIDU, seperti disebutkan dalam kitab Sa’adatud Daroini, Rosulullah SAW bersabda yang artinya kurang lebih “AL WAAHIDU”, termasuk Asma Allah yang agung (Asma’ul A’dzom ) yang barang siapa berdo’a dengan kalimah itu,diijabahi”. Para ahli mengatakan : “bahwa diantara khowasnya (manfa’atnya) AL WAAHIDU, yaitu menyembuhkan rasa kebingungan,rasa rupek, rasa gelisah dan kesusahan “.Barang siapa membacanya dengan depenuh hati hudlu’.sebanyak 1000 kali,maka dia dikaruniai Allah SWT tidak mempunyai rasa takut dan khawatir kepada makluk,dimana takut kepada makluk itu adalah sumber daripada balak bencana di dunia dan akhirat.Dia hanya takut kepadaAllah dan tidak takut kepada selain Allah.
Pada kira-kira akhir tahun1963 diadakan pertemuan silaturrohmi antara para tokoh dan ulama’/ kyahi yang sudah mengamalkan Sholawat Wahidiyyah,dari daerah Kediri,Tulungagung,Blitar,Jombang dan Mojokerto,bertempat di langgar bapak K.H. Abdul Djalil (almarhum ) Jamsaren Kediri.pertemuan silaturrohmi tersebut langsung dipimpin oleh Hadrotul Mukarrom Romo Kyahi sendiri.diantara hasil musyawaroh tersebut ialah susunan redaksi kata-kata yang kemudian dituli di dalam lembaran-lembaran Sholawat Wahidiyyah,sebagai petunjuk cara pengamalan Sholawat Wahidiyyah termasuk kata-lata Jaminan / garansi,yang Insya Allah redaksi asli dari para “Jaminan “ termasuk diusulkan oleh Hadrotul Mukarrom Romo Kyahi sendiri didalam musyawarah tersebut dan disetujui.(periksa Lembaran Sholawat Wahidiyyah Th 1964 terlampir).
Kemudian pada awal tahun 1964 menjelang peringatan yang pertama dalam bulan Muharrom tahun tersebut, seorang Pengamal Sholawat Wahidiyyah dari Surabaya yakni Bapak K.H .Mahfudz dari Ampel Surabaya dengan dibantu beberapa kawan, mengusahakan klise Sholawat Wahidiyyah yang pertama dan mencetaknya sekali sebanyak kurang lebih dua ribu lima ratus lembar diatas kertas HVS putih atas biaya almarhum Ibu H. Nur AGN Surabaya.Pada tahun 1964 sesudah peringatan ulang tahun Sholawat Wahidiyyah yang pertama diadakan Asrama Wahidiyyah di Kedonglo dan diikuti tokoh-tokoh dan para Kyai yang sudah menerima Sholawat Wahidiyyah,dari daerah Kediri, Madiun, Tulung Agung, Blitar, Malang, Jombang, Mojokerto dan Surabaya.Asrama diadakan selama tujuh hari tujuh malam , dan kuliah-kuliah Wahidiyyah langsung diberikan oleh Hadrotul Mukarrom Romo Kyahi sendiri.didalam asrama itulah lahir nya kalimat nida’ ”YAA SAYYIDI……..YAA ROSULULLAH”.
Sebagai pelengkap untuk menyempurnakan dan meningkatkan amalan Sholawat Wahidiyah yang sudah ada .maka didalam lembaran Sholawat Wahidiyah pun kemudian ditambahkan kalimat tersebut .(periksa terlampir “Lembaran Sholawat Wahidiah “yang ditulis pada tahun 1964).
Pada awal kira –kira tahun 1965.ketika beliau menerangkan hal-hal mengenai ghoutsu Hadzazzaman r.a..didalam kuliyah Beliau dalam suatu asrama Wahidiyyah yang kedua atau yang ke tiga di Kedonglo lahirlah dari kandungannya :

YAA AYYUHA L - GHOUTSU SALAMULLAH
& ‘ALAIKA ROBBINII BI - IDZNILLAAH.
WANDUR ILAIYYA SAYYIDI BINADHROH
& MUUSHILATI L-LIL-HADROTI ‘ALIYYAH

Suatu jembatan emas yang menghubungkan tepi jurang pertahanan nafsu di suatu fihak dan tepi kebahagiaan kesadaran kepada Allah wa Rosulihi saw,dilain fihak.sebagian pengamal Sholawat Wahidiyyah menyebut “ISTIGHOSAH” dalam Wahidiyyah.
Istighosah ini tidak langsung dicantumkan kedalam rangkaian sholawat wahidiyyah dalam lembaran-lembaran yang diedarkan kepada masyarakat, tetapi dianjurkan banyak diamalkan oleh mereka yang sudah agak lama mengamalkan Sholawat Wahidiyyah, terutama dalam mujahada-mujahadah khusus. Begitu juga dalam kalimat nida’ “FAFIRRUU ILALLOH ” pada waktu itu belum dicamtumkan dalam rangkaian pengamalan Sholawat Wahidiyyah, tetapi dibaca bersama-sama oleh imam dan makmum pada akhir tiap-tiap do’a. dan pada waktu itu “WAQUL JAA-AL HAQQU WAZAHAQOL BAATIL INNAL BAATHILA KANNAA ZAHUQOO” juga belum dijadikan rangkaian dengan “FAFIRRUU ILALLOH” seperti sekarang, tentulah ini suatu kebijaksanaan yang mengandung bermacam hikmah dan sirri-sirri yang kita tidak mampu menguraikannya atau tegasnya tidak mengetahuinya. Demikianlah dalam masa-masa sesudah tahun 1965, beberapa waktu lamanya “LEMBARAN SHOLAWAT WAHIDIYYAH” yang diedarkan kepada masyrakat tetap seperti semula yaitu sampai pada “YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOH”.
Perhatian masyarakat makin hari makin terus bertambah-tambah terhadap Sholawat Wahidiyyah. Permintaan-permintaan Lembaran Sholawat Wahidiyyah. Makin bertambah-tambah, sekalipun disana sini ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerimanya dan bahkan memberikan reaksi terhadap Sholawat Wahidiyyah. Kontras begini begitu terhadap Sholawat Wahidiyyah tersebut, ternyata memang merupakan saluran tarbiyyah terhadap peningkatan kesadaran kepada Alloh wa Rosulihi SAW.
Suatu ketika pernah wakil pengamal dari suatu daerah melaporkan kepada beliau Romo Yahi, bahwa didaerahnya terjadi pengontrasan yang sangar agresif, dengan ramah dan senyuman Beliau paring jawaban: menistinipun kito rak matur kasuwun dating mereka , jalaran kito lajeng mindak/mempeng anggen kito Mujahadah, ( Mestinya kitakan harus berterima kasih kepada mereka, sebab menjadi makin giat kita bermujahadah ) !.
Didalam suatu kuliah umum Wahidiyah yang pernah Beliau Hadrotul Mukarrom Romo Yahi di dalam suatu Mujahadah Kubro sesudah tahun 1970, Beliau memberikan suatu pandangan sikap perjuangan Wahidiuah terhadap adanya Kontras-kontras bahwa para kontras terhadap Wahidiyah itu sesungguhnya besar sekali jasanya terhadap Wahidiyah. Mereka–mereka itu adalah “ KAWAN SETIA DALAM PERJUANGAN WAHIDIYAH “ yang harus kita syukuri.
YAA ROBBANALLOHUMMA SHOLLI SALLIMI & ALA MUHAMMADIN SYAFI’IL UMAMI
WAL ALI WAJ’ALIL ANAAMA MUSRI’IN & BIL WAAHIDIYYAT LIROBBIL ‘ALAMIIN
YAA ROBBANAGHFIR YASSIRIFTAH WAHDINAA & QORRIB WA ALLIF BAINANAA YAA ROBBANAA
Kemudian menjelang tahun 1971 Menjelang Pemilihan Umum dinegara kita, di tambah lagi dengan

YAA SYAFI ‘AL - KHOLQI HABIIBALLOHI & SHOLAATUHU ‘ALAIKA MA’ SAALAMIHI
DLOLLAT WA DLOLLAT HILATI FII BALDATII & KHUDZ BIYADII YAA SAYYIDI WAL UMMAT
Demikian berturut-turut semakin hari semakin disempurnakan, seirama dengan Peningkatan Ajaran Wahidiyah yang di berika oleh Beliau Hadrotul Mukarrom Romo Yahi kepada kita dan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi di dalam masyarakat ummat manusia baik didalam maupun di luar negeri..
Pada tahun 1972 dilengkapi dengan do’a permohonan “ALLAHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HADZIHIL BALDAH “
Tahun 1973 doa nida’ BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM “ALLHUMMA BIHAQQISMIKAL A’DHOM WA BI JAAHI SAYYIDINAA MUHAMMADSHOLALLOHU ‘ALAIHI WASLLAM WA BIBAROKATI GHOUTSI HADZAZ ZAMAN WA AWAANIHIWA SAAIRI AULIUYAA IKA YAA ALLOH YAA ALLOH YAA ALLOH RODHIYALLOHU TA’ALA ‘ANHUM 3X BALLIGH JAMII’AL ‘ALAMIIN NIDA ANAA HADZ WAJ’AL FIIHI TAKTSIIROM BALIIGHO 3X FA INNAKA ‘ALAA KULLI SYA’IN QODIR WA BIL IJAABATI JADIIR 3X

FAFIRRUU ILALLOOH !.
WAQUL JAA AL HAQQU WAZA HAQOL BATHIL INNAL BAATHILA KANA ZAHUUQO !.
Ditamabah dengan nida’ “FAFIRRUU ILALLOOH “ dengan berdiri menghadap empat penjuru.
Tahun 1978 dilengkapidengan do’a “ALLAHUMMA BAARIK FII HADZIHIL MUJAHADAH YAA ALLOH “
Tahun 1980 dalam Sholawat Ma’rifat di waktu pembaca sudah sampai pada “WA TARZUQONAA TAMAA MA MAGFIROTIKA” di tambah “YAA ALLOH” demikian juga “WA TAMAA MA NI’MATIAKA”, dan seterusnya sampai dengan WA TAMAA MA RIDLWAANIKA di tamabah “YAA ALLOH”.
Pada tahun 1981 do’a “ALLAHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HADZIHIL BALDAH di tamabah “YAA ALLOH”. Dan do’a ALLAHUMMA WA FII HADZIHIL MUJAHADAH“YAA ALLOH menjadi “ WA FII HAADZIHIL MUJAHADAH YAA ALLOH “. Sehingan menjadi rangkian do’a “ALLAHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HADZIHIL BALDAH YAA ALLOH WA FII HADZIHIL MUJAHADAH YAA ALLOH”
Pada tanggal 27 Jumadi akhir 1401 H atau tanggal 2 Mei 1981 Lembaran Sholawat WAhidiyah yang di tulis dengan huruf Al-Qur’an itu di perbaharui , sehingga menjadi seperti yang dapat kita lihat sampai sekarang ini . ( Periksa Lembaran Sholawat Wahidiyah terlampir )
Demikian secara krionilogi / urut, lahirnya amalan Sholawat Wahidiyah yang mengalami penyempurnaan di setiap periode. Semula dari masing-masing pengyempurnaan itu. Sudah barang tentu memiliki sirri-sirri yang kita sekalian tidak mengetahui maknanya, hanya kadang-kadang ada beberapa penmgamal ditunjukan secara bathiniyah sirri-sirri itu
Disamping itu penyempurnaan dari seluruh pengamalan Ajaran Wahidiyah, seirama dengan peningkatan Ajaran Wahidiyah yang diberikan Beliau pada kita dan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di dalam masyarakat, baik di Indonesia mauoun di luar negeri.
Semoga Alloh SWT memberikan barokah terhadap Sholawat Wahidiyah dan memberiakan balasan yang sebanyak – banyaknya kepada Beliau Mu’allifnya, Hadrotul Mukarrom Romo Yahi K.H. Abdul Madjid Ma’ruf RA ila yaumil Qiyaamah, Amiin !!!.Selasa, 15 Februari 2011

PENJELASAN SHOLAWAT WAHIDIYAH


1. APA Sholawat Wahidiyah itu
Sholawat Wahidiyah adalah rangkaian do’a Sholawat Nabi (Shollallohu ‘alaihi wasallam) sebagaimana tertulis di dalam lembaran Sholawat Wahidiyah, termasuk tatacara dan adab pengamalannya.
2. Tunjukan lembaran Sholawat Wahidiyah yang di maksud dan bagaimana cara mengamalkanya
( Jawabannya terlampir )
3. Apakah faedah Sholawat Wahidiyah ?
Faedah Sholawat Wahidiyah untuk menjernikan hati dan Ma‘rifat Billah (sadar kepada Alloh SWT) wa Rosuluhi SAW.
Bersabda Rosululloh : “Barang siapa membaca shalawat kepadaku satu kali, maka Alloh membalas shalawat kepadanya sepuluh kali; dan barang siapa membaca shalawat kepadaku seratus kali, maka Alloh menulis pada antara kedua matannya : “bebas dari munafiq dan bebas dari neraka”, dan Alloh menempatkannya besok pada Yaumul Qiyamah bersama-sama dengan para suhadak”. (Riwayat Thabrani dari Anas bin Malik)
4. Siapa yang boleh mengamalkan Sholawat Wahidiyah ?
Boleh di amalkan oleh siapa saja pria, wanita, tua muda, dari aliran atau golongan dan bangsa manapun juga, pokoknya tidak pandang bulu, boleh mengamalkan Sholawat Wahidiyah.
5. Solawat wahidiyah telah di ijazahkan secara mutlak , jelaskan ?
Sholawat Wahidiyah telah diberi ijazah secara mutlak oleh mu‘allifnya yaitu AL MUKARROM ROMO KYAI HAJI ABDOEL MADJID MA‘ROEF, Pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Kota Kediri Jatim, bahkan dianjurkan supaya di sebar luaskan kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu secara ikhlas dan bijaksana.
6. Sholawat Wahidiyah memiliki beberapa kandungan , sebutkan !
Kandungan-kandungan Sholawat Wahidiyah :
 • Materi rangkaian do‘a Sholawat
 • Etika / tata cara pengamalan Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah
 • Ajaran pokok Wahidiyah.
 • Perjuangan Wahidiyah
7. Sebutkan materi rangkaian do’a Sholawat
Materi rangkaian do‘a Sholawat Wahidiyah adalah :
  • Hadiah / tawasyul bacaan fatihah kepada Rosululloh SAW dan Ghoutsu Hadzaz Zaman wa A‘wanihi Rodliyalloohu ‘Anhum
  • Sholawat Wahidiyah ( ALLOOHHUMMA YAA WAHIDU…………..dan seterusnya ).
  • Sholawat Ma’rifat ( ALLOOHUMMA KAMAA ANNTA ……………dan seterusnya ).
  • Sholawat Tsaljul Qulub ( YAA SYAFIAL KOLQOSH………….. dan seterusnya ).
  • N idak kepada Rosuulloh ( YAA SAYYIDII YAA ROSULALLOH ).
  • Istighoutsah ( YAA AYYUHAL GHOUTSU…………………… dan seterusnya )
  • Tasyafu‘an / memohon syafaat untuk diri sendiri, keluarga, dan umat masyarakat (YAA SYAFIAL KHOLQI HABIBALLOH ……….. ………….. dan seterusnya ).
  • Doa sholawat yang berisi permohonan agar dalam waktu singkat ummat masyarakat sadar kepada Alloh SWT wa Rosulihi SAW, mohon ampun agar dimudahkan bersatu dalam fafiruu Ilalloh (YAA ROBBANALLAHUMMA……….. dan seterusnya )
  • Permohonan barokah untuk segala yang di ciptakan oleh Alloh SWT. ( ALLOHUMMA BAARIK……………….. dan seterusnya )
  • Permohonan barokah dalam Mujahadah.
  • Istighroq.
  • Do‘a ajakan kepada masyarakat untuk Fafirru Ilalloh.
 • Etika / tata cara pengamalan Sholawat Wahidiyah dan Ajaran Wahidiyah.
 • Ajaran pokok Wahidiyah.
 • Perjuangan Wahidiyah.
8. Rangkaian Sholawat Wahidiyah sesuai dengan sabda Rosululloh Saw. Sebutkan !
“Apabila salah satu diantara kamu semua menghendaki permohonan sesuatu kepada Alloh SWT, maka awalilah dengan memuji dan menyanjung kepada Alloh SWT yang sepantasnya / sewajarnya, kemudian bacalah Sholawat kepada Rosululloh SAW dan mohonlah menurut kebutuhanmu, maka patutlah do’a itu dikabulkan oleh Alloh SWT”.
9. Jelaskan sejarah lahimya sholawat wahidiyah !
Sholawat Wahidiyah lahir di Pondok Pesantren Kedunglo Kota Kediri Jawa Timur pada tahun 1963.
10. Mengapa Sholawat Wahidiyah diamalkan dan di perjuangkan ?!
Sholawat Wahidiyah diamalkan dan di perjuangkan karena disebabkan :
 • adanya kerusakan mental manusia, masyarakat dewasa ini telah di ambang pintu kehancuran, dilanda arus nafsu sehingga mereka tenggelam dalam lautan munkarot dari kebodohanya tentang kesadaran kepada Allah SWT wa Rosulihi SAW. Sholawat Wahidiyah dan Ajaranya telah dibuktikan keampuhannya mampu membawa masyarakat kembali kepada Allah SWT wa Rosulihi SAW.
Sebagaimana sabda Rosululloh SAW:
“Akan teriadi di kalangan ummat_Ku beberapa fitnah dan tidak ada yang selamat dari fitnah itu, kecuali orang yang (hatinya) dihidupkan Alloh SWT dengan memiliki ilmu. Imam Turmudzi berkala .. yang dimaksud ilmu oleh Rosululloh SAW, ialah ILMU BILLAH
 • Sholawat Wahidiyah dalam cara mengamalkannya diatur praktis disertai dengan etika ( adab ) Ubudiyah kepada Alloh SWT wa Rosulihi, simpel / efektif, efesien mudah dan ringan diamalkan.
 • Sesuai dengan maksud dan tujuan Pengamalan Sholawat Wahidiyah. Untuk menjernihkan hati dan Ma‘rifat Billah, sedangkan menjernihkan hati dan ma‘rifat Billah adalah wajib hukumnya.
 • Sholawat Wahidiyah dan kandugannya berdasarkan Al - Qur‘an dan Al - Hadits
11. Apa dasar pengamal Sholawat Wahidiyah ?
Dasar pengamalan Sholawat Wahidiyah adalah perintah Alloh SWT wa Rosulihi SAW :
Allah SWT berfirman :
‘‘ sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersholawat untuk Nabi SAW. Hai orang orang yang beriman bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya (Nabi SAW.).
Sabda Rosululloh SAW.:
‘‘Bacalahlah Solawat kamu sekalian kepada-KU, oleh karena sesungguhnya bacaan Sholawat kepada-KU itu merupakan penwmbus dosa dan pembersih bagi kamu sekalian, dan barang siapa membaca Sholawat pada-KU satu kali Alloh SWT memberi Sholawat kepadamu sepuluh kali ‘‘
12. Apa tujuan pengamalan Sholawat Wahidiyah ?
Tujuan Pengamalan Sholawat Wahidiyah adalah :
 • Ta‘dhim kepada Alloh SWT wa Rosulihi SAW Dalam Kitab Sa’aadatud-daroin hal 373 disebutkan :
‘Sesungguhnya maksud dari membaca Sholawat kepada Rosululloh SAW, hanya Ta’dhiman atau mengagungkan beliau beserta melahirkan butuh permohan Beliau untuk dimohonkan kepada Alloh SWT dan Rohmat-Nya yang sesuai dengan makom kedudukan keluhuran Rosululloh SAW disisi Alloh SWT. Andaikata tidak demikian, maka Rosululloh SAW sama sekali tidak membutuhkan kepada Sholawat kita, karena Alloh SWT telah melimpahkan bermacam-macam’kesempurnaan kepada beliau yang tidak ada batasnya”.
Meningkatkan rasa Mahabbah kepada Alloh SWT wa Rosulihi SAW dan mengikuti kepada Sholawat Alloh SWT dan para Malaikat-NYA.
Dalam Kitab Sa’aadatud Daroini hal..530 diterangkan
“Sesungguhnya Rosululloh SAW itu kekasih Alloh SWT,yang tinggi kedudukannya disisi Alloh SWT, dan sesungguhnya Alloh SWT dan para Malikat-NYA telah berSholawat kepada-Nya. Maka wajiblah mencintai kekasih Alloh SWT dan Taqorrub / mendekatkan diri kepada Alloh SWT dengan mencintai, mengagungkan serta menghaturkan Sholawat kepada kekasih Alloh SWT dan juga mengikuti Sholawat-NYA (Alloh) serta sholawatnya para Malaikatnya Alloh.”
Tujuan akhir dari pegamalan Sholawat Wahidiyah adalah Penerapan Ajaran Wahidiyah : LILLAH, BILLAH, LIRROSUL, BIRROSUL, LILGHOUTS, BILGHOUTS, YUKTI KULLADZI HAQQIN HAQQAH, TAQDIMUL AHAM, TSUMMAL ANFA, FAL ANFA / FAFIRRU – ILALLOH WA ROSULIHI SAW.
Sumber http://sholawat-wahidiyah.com/id/rsl/pjlsnsw.htm

Jumat, 11 Februari 2011

singkat kata tentang hati

hati adalah segumpal darah kempal yang mempunyai peran penting dalam hidup manusia...apabila hati itu baik maka baik pula seluruh anggota tubuh dan apabila hati itu jelek maka jelek pula seluruh anggota dan kelakuan manusia...

Kamis, 10 Februari 2011

LANGKAH LANGKAH HATI YANG BERCAHAYA

mungkin di dalam kekosongan kau temukan jeda, hiruk pikuk dunia telah
menyihirmu bergerak tanpa henti. diamlah sejenak. temukan kekosongan.
BERDIAMLAH dan coba rasakan detak jantung dan rasa hati yang kian lama kian terasa terguncang.
dalam diam ingatlah sosok matahari dunia yang menyinari seluruh muka bumi ini.
sesaat ingatlah siapa yang akan menyinarimu kelak di akhirat....hanyalah kekasih ALLOH yang dapat menyinarimu kelak di akhirat. perbanyaklah tawasul kpdnya karna barang siapa yang paling banyak membaca sholaat kepada kekasih ALLOH maka orang tersebut kelak menjadi orang yang paling dekat dan akan menjadi golongan orang2 yang masuk surga bersama kekasih ALLOH ( rosululloh saw )


                                        bacalah kalimat nida' ini secara lisan ataupun dalam hati
langkah langkah hati yang bercahaya.